Indkaldelse generalforsamling Taastrup billard klub 18 april 2023

Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 18.30

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmeudvalg
3 Optælling af stemmeberettigede
4 Formandsberetning
5 Turneringslederberetning
6 Regnskabsberetning
7 Indkomne forslag
8 Fastsættelse af ydelser
9 Valg til bestyrelsen
10 Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
11 Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
– i skriftlig form – være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Taastrup Billard Klub´s bestyrelse