Privatlivspolitik

Taastrup Billardklubs Privatlivspolitik

Taastrup Billardklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontakt oplysninger på den dataansvarlige

Taastrup Billardklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt oplysninger:

CVR: 34571384

Kontaktperson: Edmund Mulvad, Åvænget 11, 2630 – Taastrup

Mail: 

Website: taastrupbillard.dk

Behandling af personoplysninger

Medlems oplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontakt oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse –
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • Ingen

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra medlemmerne. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

•DDBU   (Den Danske Billard Union)

Foreningens formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle medlemmernes oplysninger (interesse af vejningsreglen)

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlems oplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Administration af Medlemmernes relation til os .

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler medlems oplysninger på baggrund af interesse af vejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af almindelige personoplysninger til DDBU og til Kommunen i relevant og nødvendigt omfang
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlems oplysninger også i en periode efter medlemmets udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun medlemmers samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter et samtykke, er det frivilligt, om man vil give samtykke, og man kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af personoplysninger

Som medlem af Taastrup Billardklub er man også medlem af DDBU og vi videregiver personoplysninger til dem i forbindelse med oprettelse af licens.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems oplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontakt oplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen i foden i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Privatlivspolitikken er udarbejdet af Bestyrelsen i Taastrup Billardklub med udgangspunkt i vejledning og eksempel (2. udgave, februar 2018), udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

 

Revideret af bestyrelsen den 25/5 2018