Vedtægter

VEDTÆGTER FOR TAASTRUP BILLARD KLUB

(opdateret 20.04.2022)

Paragraf 1: Navn og hjemsted.

 1. Klubbens navn er Taastrup Billard Klub stiftet den 16. september 1971.
 2. Klubbens hjemsted er Høje Taastrup Kommune.
 3. Klubben er medlem af Den Danske Billard Union.

Paragraf 2: Formål.

 1. Klubbens formål er, indenfor rammerne af de til enhver tid gældende love og vedtægter for DDBU, at afholde kampe og turneringer for herved at fremme billardsporten.
 2. Klubbens formål er endvidere at give adgang til ”hyggespil”, navnlig for Seniorer og Pensionister.

Paragraf 3: Medlemmer.

 1. Som medlem kan optages enhver person med interesse for billardsporten.
 2. Medlemmerne har pligt til at følge de regler, der gælder for ophold i klublokalet, samt følge de anvisninger, der på lovlig vis gives af bestyrelsen, udvalgsmedlemmer samt vagter. Overtrædelse heraf eller udvisning af anden uordentlig optræden , kan medføre karantæne og i grovere tilfælde bortvisning.
 3. Udmeldelse kan finde sted ved slutningen af et kvartal. Ethvert medlem er pligtig til inden udmeldelse at bringe sine økonomiske forpligtigelser over for klubben i orden.

Paragraf 4: Kontingent.

 1. Kontingent, samt ydelser og gebyrer fastsættes hvert år på klubbens generalforsamling.
 2. Restancer overfor klubben på mere end 3 måneder, kan medføre fortabelse af medlemskab. Er et medlemskab ophørt på grund af restance, kan ny optagelse kun finde sted såfremt restancen betales.
 3. Bestyrelsen kan i enkelte begrundede tilfælde aftale særlige kontingentordninger for enkelte medlemmer.

Paragraf 5: Generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun denne kan vedtage og ændre klubbens vedtægter.
 2. Der afholdes generalforsamling hvert år senest inden udgangen af april måned. Indkaldelse hertil med mindst 1 måneds varsel, ved opslag i klublokale samt ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.
 3. Medlemmer som er i mere end 2 måneders restance med ydelse til klubben, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset deltagerantal, når den er lovligt indvarslet.
 5. Afstemninger foregår ved simpelt flertal. Dog kræver afstemninger omkring vedtægterne 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Hvis mindst 2 medlemmer ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt.

 

 1. Dagsorden for generalforsamling:

1.   Valg af dirigent.

 1. Valg af stemmeudvalg
 2. Optælling af stemmeberettigede
 3. Formandsberetning
 4. Turneringslederberetning
 5. Regnskabsberetning samt budget
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af ydelser
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant
 10. Eventuelt.

 

 1. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form, senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal opslås i klublokalet mindst 7 dage før generalforsamlingen.
 1. Mødeprotokol fra samtlige bestyrelsesmøder samt sidste generalforsamling skal være til stede på generalforsamlingen.
 1. Referat af generalforsamling skal opslås i klublokalet senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Paragraf 6: Ekstraordinær generalforsamling:

 1. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Endvidere kan ethvert bestyrelsesmedlem med skriftlig begrundelse forlange en ekstraordinær generalforsamling indkaldt.
 2. 1/3 af klubbens medlemmer kan skriftligt kræve at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
 3. Ekstraordinær generalforsamling foregår efter samme regler som ordinær generalforsamling. Undtaget er dagsordenen som her udarbejdes af de indkaldende personer, samt tidsfristerne, der vil være det halve i forhold til en ordinær generalforsamling.

Paragraf 7: Bestyrelsen.

 1. Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.
 2. Ansvar for andre områder uddelegerer bestyrelsen blandt sig selv eller blandt personer uden for bestyrelsen.
 3. Bestyrelsen vælges for 2-årige perioder.

Formand og 2 medlemmer vælges i ulige år, kasserer og 1 medlem vælges i lige år.

 1. Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen holder møder efter behov. Dog altid såfremt formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 3. Udebliver et bestyrelsesmedlem mere end 3 gange fra indkaldte møder uden lovligt forfald, indkaldes en suppleant, som herefter overtager pladsen i bestyrelsen.
 4. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Paragraf 8: Regnskab:

 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Kassereren fører klubbens regnskab.
 3. Klubbens midler skal i videst muligt omfang anbringes i et pengeinstitut.
 4. Regnskabet skal hvert år senest 1. marts overgives til revisorerne, og revisionen skal være afsluttet 1. april.
 5. Regnskabet skal foreligge i klublokalet mindst 7 dage før generalforsamlingen.
 6. Der vælges hvert år på generalforsamlingen 2 revisorer samt 1 revisor suppleant. Mindst 1 revisor bør være til stede på generalforsamlingen.

Paragraf 9: Fuldmagt og hæftelser.

 1. Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved større økonomiske forpligtigelser dog af den samlede bestyrelse.
 2. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til enkeltpersoner som varetager daglig drift af bestemte funktioner.
 3. Medlemmerne, herunder også bestyrelsesmedlemmer, hæfter overfor klubben alene med deres kontingent og ydelser.

Paragraf 10: Ophævelse af klubben.

 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 2. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 3. Ved opløsning tilfalder klubbens formue børne- og ungdomsarbejdet i Høje Taastrup Kommune.

Paragraf 11: Æresmedlemskab

 1. Kan tildeles medlemmer og personer som gennem en årrække har gjort en fortjenstfuld indsats for klubben.
 2. Hæderstegnet giver indehaveren status af: Æresmedlem af Taastrup Billard Klub.
 3. Indehaveren modtager et æresdiplom, og betaler herefter kun 1/2 kontingent. Tilsvarende æresdiplom ophænges i klublokalet tillige med billede.
 4. Tildeling af hæderstegnet kræver fuld tilslutning i bestyrelsen.

Paragraf 12: Force Majeure.

 1. Indtræffer der tilfælde som ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle efter bedste skøn.
 2. Dersom der, i henhold til stk. 1, træffes afgørelser af vedtægtsmæssig karakter, skal bestyrelsen snarest forelægge afgørelser for generalforsamlingen, om nødvendigt ved en ekstraordinær generalforsamling.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. april 2022 og afløser alle tidligere vedtægter.